اهداف

اهداف شهرداري منطقه 11

1-      ارتقاء كيفيت محيطي سكونت در بخشهاي جنوبي منطقه به جهت ايجاد تعادل بين بخشهاي شمالي و جنوبي منطقه.

2-      ارتقاء كيفيت فضاها و فعاليتهاي مركز شهري به جهت دسترسي به فضاهاي مدني و مراكز تعامل اجتماعي.

3-      حفظ هويت تاريخي منطقه به عنوان بخشي از هسته تاريخي تهران.

 

راهبردهاي شهرداري منطقه 11

1-      كنترل جمعيت ساكن در منطقه و پيشگيري از افزايش جمعيت ساكن.

2-      حفظ و كنترل فضاها و سطح باز در منطقه و جلوگيري از افزايش نسبت سطح ساخته شده به سطح باز.

3-      نوسازي بخشهاي جنوبي به منظور كاهش آسيب‌هاي ناشي از زلزله.

4-      بهره برداري از توان­ها و فرصت‌هاي فعاليتهاي فرامنطقه‌اي و مركز شهري.