نظرسنجی تکریم ارباب رجوع

به چه میزان خدمات مورد نظر شما در موعد مقرر انجام شده است؟




نحوه برخورد کارکنان با شما چگونه بوده است؟




به چه میزان خدمات مورد نظر شما در موعد مقرر انجام شده است ؟




امکانات منطقه وسیستم های مکانیزه اداره درآمد درجهت پاسخگویی به مشکلات شهروندان چگونه است؟




میزان شفافیت و دقت اطلاع رسانی و راهنمایی لازم برای خدمات مورد درخواست در چه سطح است؟




امکانات منطقه وسیستم های مکانیزه شهرسازی درجهت پاسخگویی به مشکلات شهروندان چگونه است؟




ثبت نتايج  نمايش نتايج
انتخاب رنگ:
عرض اسکین:
پترن زمینه:
ستون های مگا منو:
گزینه جستجو: خروج