معرفی منطقه

منطقه 11شهرداری تهران از بخشهای مرکزی کلان شهرتهران است . سابقه شکل گيری بافتهای مسکونی به اولين تجديد حيات تهران دردهه 1280 ه .ق بازمی گردد و مقارن آن سالهاست و به پيکره سنتی شهر تهران مربوط می شود . بدون شک رونق ،توسعه و شکل گيری ساختارهای اصلی منطقه مربوط به دوران پهلوی اول است بين سالهای 1304تا1320 که بتدريج اين عناصر يا درمحدوده کنونی منطقه 11 و يا درجوارآن است.
ادامه مطلب...

اطلاعات و خدمات شهروندی

  • راهنماي مراجعين

    جهت مشاهده مطالب کلید نمایش را کلیک نمائید.
  • مراکز گردشگری

    جهت مشاهده مطالب کلید نمایش را کلیک نمائید.
  • بانک اطلاعات منطقه

    جهت مشاهده مطالب کلید نمایش را کلیک نمائید.